SÄÄNNÖT

§1 Yhdistyksen nimi on TIVIA Lahti ja sen kotipaikka on Lahden kaupunki.

§2 Yhdistyksen tarkoituksena on toimia IT-alalla työskentelevien tai muuten informaatioteknologiasta kiinnostuneiden yksityisten henkilöiden ja oikeuskelpoisten yhteisöjen yhdyssiteenä Lahden talousalueella ja tukea näiden pyrkimyksiä sekä edistää IT-alan kehitystä huomioonottaen taloudelliset ja inhimilliset näkökohdat. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole myydä palveluksia eikä toiminnallaan tuottaa siihen osallisille voittoa eikä taloudellista hyötyä. Yhdistyksen tarkoituksena ei myöskään ole toimia jäsentensä etuja ajavana työmarkkinajärjestönä.

§3 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi järjestää kokouksia, esitelmä-, keskustelu- ja opetustilaisuuksia sekä tutustumiskäyntejä ja muuta samanlaista yhdistyksen tarkoitusta edistävää toimintaa.

§4 Yhdistyksessä voi olla yhteisöjäseniä ja henkilöjäseniä. Yhteisöjäseniksi voi johtokunta hyväksyä oikeuskelpoisen yhteisön tai rekisteröidyn säätiön. Henkilöjäseniksi voidaan niinikään hakemuksesta johtokunnan päätöksellä hyväksyä:
1. yksi kunkin yhteisöjäsenen nimeämä henkilö
2. muu henkilö, joka on perehtynyt automaattiseen tietojenkäsittelyyn tai on siitä muuten kiinnostunut.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä johtokunnan päätöksellä, jos jäsen laiminlyö jäsenmaksuna suorittamisen.

§5 Yhdistyksen jäsenen on suoritettava vuosittain yhdistyksen syyskokouksen määräämä jäsenmaksu. Edellä 4. pykälän a-kohdassa tarkoitetun henkilöjäsenen jäsenmaksu sisältyy kuitenkin sen yhteisöjäsenen, jonka palveluksessa hän on.

§6 Yhdistyksen hallituksena toimii ja sen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan syyskokouksessa valittu johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja ja viisi muuta jäsentä. Johtokunnan jäsen ei ole vaalikelpoinen kolmen perättäisen toimikauden jälkeisenä vuotena. Kuitenkin edellisessä lauseessa tarkoitettu johtokunnan jäsen voidaan valita puheenjohtajaksi, mikäli hän ei ole tässäkin tehtävässä toiminut kolme peräkkäistä toimikautta. Johtokunnan jäsen on kuitenkin vaalikelpoinen, mikäli vuosikokouksessa ei ole johtokuntaan muuten ehdolla jäseniä. Samoin puheenjohtaja on vaalikelpoinen, mikäli muita ehdokkaita ei ole.

§7 Johtokunta on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään kolme johtokunnan jäsenistä osallistuu asian käsittelemiseen. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

§8 Johtokunnan tehtävänä on toimia yhdistyksen tarkoitusperien ja päämäärien toteuttamiseksi. Tässä tarkoituksessa johtokunta:
1. Edustaa yhdistystä ja tekee yhdistyksen puolesta sitoumuksia.
2. Kutsuu koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistelee niissä käsiteltävät asiat.
3. Valvoo yhdistyksen kokouksissa tehtyjen päätösten noudattamisen.
4. Hoitaa yhdistyksen talouden.
5. On oikeutettu palkkaamaan yhdistykselle sihteerin ja muita toimihenkilöitä.
6. Laatii yhdistyksen toiminta- ja tilikertomukset.
7. Laatii ehdotukset yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi.
8. Toteuttaa muut yhdistyksen asioiden hoitamiseksi tarpeelliset tehtävät

§9 Yhdistyksen nimet kirjoittaa johtokunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja molemmat yhdessä tai jompikumpi heistä johtokunnan määräämän toimihenkilön kanssa. Juoksevien asioiden hoitoa varten voi johtokunta valita yhden tai useamman toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen kulloinkin erikseen määrättävällä tavalla.

§10 Yhdistys kutsutaan koolle johtokunnan vähintään kahta viikkoa ennen kokousta sähköpostilla ja yhdistyksen verkkosivuilla. Puheenjohtaja ilmoittaa myös liitolle kokouksesta, jotta liitto voi julkaista sen omilla kanavilla. Yhdistys on kutsuttava koolle, mikäli 1/10 koko jäsenmäärästä sitä kirjallisesti johtokunnalta vaatii. Mainittu kokous on pidettävä viimeistään kuukauden kuluttua siitä, kun vaatimus yhdistyksen johtokunnalle toimitettu.

§11 Yhdistyksen syyskokous pidetään joulukuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:
1. Johtokunnan esitys seuraavan vuoden toiminta-suunnitelmaksi ja talousarvioksi.
2. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.
3. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä.
4. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heidän varamiehensä.
5. Käsitellään muut asiat, jotka on saatettu syyskokouksen käsiteltäviksi.

§12 Yhdistyksen kevätkokous pidetään toukokuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat.
1. Esitetään johtokunnan vuosikertomus, tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto.
2. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle tai muista toimenpiteistä, joihin vuoden kuluessa pidetty hallinto ja tilit antavat aihetta.
4. Käsitellään muut asiat, jotka on saatettu kevätkokouksen käsiteltäviksi

§13 Kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Yhteisöjäsenen äänivaltaa kokouksissa käyttää 4. pykälän a-kohdassa tarkoitettu jäsen tai yhteisöjäsenen siihen valtuuttama edustaja. Sääntöjen 4. pykälän a-kohdassa tarkoitetulla jäsenenä ei ole oikeutta käyttää äänivaltaa henkilöjäsenenä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa arpa.

§14 Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilit, sekä johtokunnan laatima vuosikertomus sekä muut tarpeelliset tiliä ja hallintoa koskevat asiakirjat on tammikuun kuluessa annettava tilintarkastajille hallinnon ja tilien tarkastamista varten.

§15 Tilintarkastajien tulee helmikuun loppuun mennessä antaa johtokunnalle yhdistyksen kevätkokoukselle osoitettu kertomus toiminnastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastamisesta

§16 Jos päätös koskee yhdistyksen sääntöjen muuttamista, vaaditaan päätöksen hyväksymiseksi 3/4 kaikista yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan 5/6 äänestyksessä annetuista äänistä ja päätöksen vahvistamista vähintään kuukauden kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouksessa samanlaisella äänten enemmistöllä.

§17 Jos yhdistys purkautuu, luovutetaan sen varat yhdistyksen päämääriä edistävään tarkoitukseen.

§18 Muissa kohdin noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.